Fejlfinding

Sådan afhjælpes fejl i fjernvarmeinstallationen
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Ingen eller for lidt varme Luft i anlægget (rislelyde) Radiatorer udluftes ved luftskrue
Radiatortermostatventil sidder fast Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), husk den oprindelige indstilling
Cirkulationspumpe standset (findes ikke på alle anlæg) Kontakt tændes - udskift eventuelt sikring
Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på direkte anlæg) Regulator skrues op
Trykdifferensregulator indstilles til for lavt drivtryk eller er defekt Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper dette ikke, kontakt da VVS-installatør
Tilstoppet snavssamler Renses af VVS-installatør
Manglende varmt vand Koldtvandsforsyningen afbrudt Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand Ventilen bevæges (motioneres) - genindstil til en højere værdi
Luft i vandvarmer Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes
Kalkaflejringer i vandvarmer Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS-installatør
Rislen Forkert indstillet trykdifferensregulator Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad VVS-installatøren gøre det
Susen For højt pumpetryk (pumper findes ikke på alle anlæg) Indstil cirkulationspumpen til et lavere tryk
Støj, susen Luft i anlægget Radiatorer udluftes ved luftskrue
Utætheder Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud Luk hovedhanerne og kontakt VVS-installatør
Dårlig afkøling Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper dette ikke, tilkald VVS-installatør
Uens indstillede radiatortermostater Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden)
//