Udtrædelsesvilkår jvf. Vedtægter og Almindelige bestemmelser gældende for nye og nuværende forbrugere

4. Opsigelse af aftale om varmelevering


4.1. Opsigelsesperiode


Hvis der er tilslutningspligt/forblivelsespligt på en ejendom, skal denne respekteres. Det betyder, at ejendommen er forpligtet til at være  tilsluttet fjernvarme, men ikke til at aftage fjernvarme. Den økonomiske
konsekvens af tilslutningspligten er, at ejeren af ejendommen er forpligtet til at betale de faste bidrag til fjernvarmen, men alene skal betale det variable bidrag for fjernvarme, såfremt ejeren aftager fjernvarme.


Såfremt der ikke er tilslutningspligt og/eller forblivelsespligt, er Leveringsaftalen bindende for Ejeren de første 5 mdr. af leveringsaftalens løbetid. Ejeren kan herefter opsige aftalen med 1. mdr. varsel.


4.2. Udtrædelsesvilkår

På udtrædelsestidspunktet forpligter Ejeren sig til at betale:


a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen


b) Eventuelt skyldige bidrag


c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende Varmeværket


d) Varmeværkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de på af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:


e) Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger.


Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.


Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger  beregnes grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede
tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.