Privatlivspolitik og anonymitet - Gudenådalens Energiselskab

Dataansvar
Som leverandør af fjernvarme og køling til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Vi indsamler dine personlige oplysninger for at kunne levere og afregne den varme, køling og øvrige tilknyttede ydelser, som du forbruger.

Kontaktoplysninger
Gudenådalens Energiselskab er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:                   Charles W. Hansen 

Adresse:                             Realskolevej 18
                                           8850 Bjerringbro

CVR:                                  17256319

Telefonnr.:                          86681422

Mail:                                   info@gues.dk                    
Website:                             www.gues.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun relevante og nødvendige oplysninger
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, som navn, adresse, telefonnummer, målernummer, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer mm, for at opfylde vores aftale med dig om levering af vores ydelser. Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Vi anvender også dine oplysninger for at gøre vores service bedre. Vi indsamler oplysninger fra din måler og overvåger dit forbrug og vi bruger desuden målerdata til brug for at optimere driften af vore produktionsanlæg og ledningsnet. Dermed kan vi sikre kvaliteten i vore produkter og tjenester. Dine målerdata opbevares i et særskilt system uden direkte tilknytning til navn, adresse eller øvrige personlige oplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem, som en aftale om levering af fjernvarme eller køling. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Vi videregiver dine personoplysninger til forretningsmæssige formål
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m., Men vi videregiver dine data til samarbejdspartnere, som fx selskaber der behandler forbrugsoplysninger og står for beregningen af forbrugsregnskabet eller indsamler og behandler målerdata m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, videresender vi dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret. Hvis der er krav om at vi indgår databehandler aftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi databehandleraftaler, der betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies - Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies og om hvordan du kan slette eller afvise dem.
Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, se vejledningen under vores cookie-politik.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger
Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe du er tilsluttet energiselskabet som andelshaver eller lejer. Selv om din tilslutning skulle være ophævet, opbevares dine personlige oplysninger så længe der er uafsluttede inkassosager eller tvister i øvrigt. Disse oplysninger slettes efter endt sagsbehandling, eller når de ikke længere er nødvendige. Herudover opbevarer vi dine forbrugs- og afregningsoplysninger i henhold til gældende love omkring økonomisk rapportering. For de fleste forbrugere, vil det betyde en opbevaringsperiode i op til 5 år efter afslutningen af det år, hvor tilknytningen blev bragt til ophør.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis oplysningerne ikke er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at flytte dine personoplysninger (Dataportabilitet)
Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at dine oplysninger kan sendes til anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemulighed
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk..

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på vores hjemmeside, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde via fx aviser, e-mail el. andet.

 

Vedtaget af bestyrelsen for Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a den 15. maj 2018.

//